Професионален домоуправител

Забързаният ритъм на живот в големите градове и новите изисквания, установени в "Закона за управление на етажната собственост" (ЗУЕС), в сила от пролета на 2009 година, обуславят появата на една нова професия – „Професионален домоуправител”. С всеки изминал ден от ежедневието ни, словосъчетанието „Професионален домоуправител” става все по-актуално и популярно.

Защо е нужна услугата "Професионален домоуправител"?

Според „Закона за управление на етажната собственост” (ЗУЕС), всяка сграда трябва да свиква Общо Събрание (ОС) минимум един път годишно. След получаването на разрешение за ползване – АКТ 16 и първоначалното населване на дадена сграда, Общото Събрание (ОС) на Етажната Собственост (ЕС), задължително трябва да избере домоуправител или Фирма домоуправител. Независимо от сравнително новият закон – ЗУЕС както сега, така и в миналото, много от нас са изпълнявали тази длъжност. Всеки е наясно, че за да си домоуправител, трябва да отделяш значително време, да си наясно с нормативната уредба, да владееш адекватна комуникация с различен тип хора и да знаеш задължения на домоуправителя. Занимаваш се с недовършени ремонти, с различни аварии, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазваш срокове за плащания, събираш пари от съседите си и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки.

Защо DPMG?

Ние ценим Вашето време и се грижим за Вашите интереси! Фирмата разполага с обучен мениджърски екип, добре запознат с нормативните изисквания. Постоянното решаване на различни казуси свързани с ЕС, взимането на адекватни решения в критични ситуации и практиката на нашите Домоуправители, свързана с управлението на Етажната Собственост (ЕС) повече от 4 години, ни дава смелостта да кажем, че можем ефективно да изпълняваме поетите задължения. С гордост можем да кажем, че сме една от малкото фирми, разполагащи с необходимите знания, достатъчно практика, добре обучен екип и необходимия технически ресурс, за да предложим услугата „Професионален домоуправител”. Обръщайки се към нас, ние Ви гарантираме защита на интересите на мнозинството от собственици пред „интереса на малцинството” - малкото некоректни представители в етажната собственос, пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, възникнал в етажната собственост, високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части, персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КОГАТО ИЗБЕРЕТЕ НАС?

ДОМОУПРАВИТЕЛ ИЛИ УПРАВИТЕЛ СГРАДИ - персонално ангажиран към Вашата сграда/комплекс служител, който е на Ваше разположение при всеки възникнал въпрос за решаване (1):
 • Комуникация със собственици, наематели, гост и/или клиенти на сградата;
 • Водене на общи събрания, свързани с решаването на въпроси, касаещи нормалното функциониране на сградата по предварително уточнен с Управителния Съвет (УС) дневен ред;
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за спазването му от собственици, наематели и гости в сградата, след удобрението му на Общо Събрание (ОС) на Етажната Собственост (ЕС);
 • Следене за спазване на нормативни изисквания и наредби;
 • Решаване на текущи процедурни въпроси, свързани с изискванията на собствениците или наемателите към конкретния обект;
 • Водене на пълния набор от документи /книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др./, регистрация на етажната собственост в Общината;
 • Представляване пред административните органи в страната;
 • Откриване на индивидуални партиди към всички експлоатационни дружества;
 • Събиране на месечни такси за управление, разпределяне по предварително уточнен начин и начисляване такси за допълнителни услуги, събиране на наеми и други;
 • Събиране на месечна такса - инвестиционен фонд или обща каса, който ще се изразходва след изричното съгласие или след взимане на решение от общо събрание на собствениците и/или наемателите в сградата/комплекса. Средствата се влагат в допълнително оборудване или обзавеждане, изпълнение на предписания или изисквания от различни контролни служби и инстанции, както за извършване на допълнителни дейности, необходими за нормалната експлоатация на общите и идеалните части към сградата, както и прилежащите ѝ площи;
 • Съдействие при събирането на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото Събрание /ОС/ за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост;
 • Заплащане на месечните разходи за общите части на сградата: електричество, вода, газ, тец, абонаменти към фирмите, поддържащи срещу месечен абонамент съоръженията за общо ползване в комплекса и други, от името и за сметка на възложителя;
 • Съхраняване и класиране на всички платежни документи;
 • Счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители;
 • Следене за нормалното функциониране на сградата;
 • Организация и помощ при възникнали аварийни ситуации;
 • Представляване пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост;
 • Изготвяне на периодични отчети за състоянието на сградата, общите части и всички системи и съоръжения инсталирани в тях;
 • Контрол и координация на поддържащия персонал;
 • Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа на професионалния домоуправител през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИ ЧАСТИ (2).

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ (2.1):
 • Почистване на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии (идеални части към сградата) – тротоари, алеи, пътеки и площадки;
 • Почистване на вътрешносградни общи площи (общи части на сградата): коридори, стълбища (междуетажни площадки), тераси, парапети, врати и каси на врати, стъклени прегради, первази и други.
 • Почистване на общите части в подземни паркинги и гаражи;
 • Изнасяне на сметта от всеки офис или апартамент до кофите за смет;
 • Вътрешно и външно измиване на отваряеми, леснодостъпни етажни, междуетажни и фасадни прозорци;
 • Външно измиване на неотваряеми фасадни прозорци и окачени фасади – алпинисти или вишка;
 • Поддръжка и поливане на зелените площи, прилежащи към имота - при необходимост и в зависимост от сезона;
 • Снегопочистване и извозване - текущо почистване през зимния сезон на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии, определени като такива с нотариален акт: тротоари, алеи, пътеки и площадки, паркинги и други.
 • Пест контрол – обработки срещу вредители;

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ЦЕНА

Цената за професионален домоуправител, почистване и поддръжка се формира индивидуално за всяка сграда, в зависимост от поддържаната квадратура, видовете услуги, включени в офертата и честотата на тяхното изпълнение.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИ ЧАСТИ (2.2):

 • Ежедневно дежурство на наш служител;
 • Бърза реакция при спешни случаи и 24/7 реакция при аварии.
 • Поддръжка на електрическа инсталация;
 • Водопроводна, канализационна (ВиК) и дренажна система;
 • Обезпечаване на асансьорна поддръжка (гаранционна и извън гаранционна);
 • Климатична (ОВиК) инсталация от всякакъв тип;
 • Поддръжка на парни котли – дизелгенератор и други;
 • Системи за достъп и видеонаблюдение;
 • Системи за пожароизвестяване и пожарогасене;
 • Бариери и гаражни врати;
 • Фасади;
 • Поливни системи;
 • Поддръжка на басейн - самостоятелни или с фирми подизпълнители: поддръжка на водата в кристална чистота, с идеални характеристики (според БДС - EC - DIN норми), поддръжка на съоръженията към басейна. Основно почистване в началото и зазимяване в края на всеки сезон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (2.3):

 • Обезпечаване на жива охрана или портиер;
 • Рецепция - посрещане и настаняване на гости, координация на наематели, осигуряване на необходимата информация, подробно запознаване с реда в комплекса и с всички предлагани услуги, проверка на имота за нанесени щети след напускане на имота;

ПРЕДИМСТВАTA НА УСЛУГАТА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ” И DPMG:

 • Екип от професионалисти, които ще се грижат за Вашия комфорт и спокойствие;
 • Отлично познаване и спазване на нормативните изисквания в страната;
 • Пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, възникнал в етажната собственост;
 • Високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части;
 • Гарантирана защита на интересите на мнозинството;
 • Възможност за контрол от управителите от страна на етажната собственост във връзка с всяко едно решение или действие на нашите служители;
 • Организиране, контрол и управление на ефективно работеща структура, допринасяща за качествено изпълнение на изброените по–горе услуги.
 • Подбор, обучение и мотивация на персонал, както и всички разходи, свързани с трудовото възнаграждение на служителите.
 • Модерна техника, спомагаща за високото качество на услугите.
 • Висококачествени препарати и хигиенни консумативи.

DPMG непрекъснатото подобрява качеството на предлаганите услуги, предлага различно отношение към клиента, съобразено с неговите изисквания, коректност, креативно мислене, качество и бързина.

Цената за домоуправител, почистване и поддръжка се формира индивидуално за всяка сграда, в зависимост от поддържаната квадратура, видовете услуги, включени в офертата и честотата на тяхното изпълнение.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ОБЩИ ЧАСТИ ИЛИ СГРАДИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯТ ПРОЕКТОВ МЕНИДЖЪР НА ТЕЛЕФОН: 0882 08 20 30.
© 2009
DPMG | Всички Права Запазени